Cơ sở dữ liệu - Data Base (4)
Các vấn đề về cơ sở dữ liệu do GNET cung cấp
Email (12)
Các vấn đề về email dùng riêng
Hết hạn, gia hạn dịch vụ (3)
Chuyên mục Hết hạn, gia hạn, tạm ngừng
Lưu trữ Website - Hosting (7)
Các vấn đề về lưu trữ - hosting
Quy định chung (5)
Các văn bản quy định, chính sách chung
Tên miền - Domain name (15)
Các vấn đề liên quan tới tên miền
Thanh toán (1)
Các vấn đề về thanh toán, chi phí dịch vụ
Cài đặt email trong Outlook Express
Mở chương trình Outlook Express (Start/Programs/Outlook Express) Chọn mục...
Cài đặt email trong Microsoft Outlook
Mở chương trình Microsoft Outlook Chọn mục Tools và nhấn vào...
Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế
Truy cập tài khoản quản lý: http://quanlytenmien.gnet.vn/customer ...
Tạo địa chỉ Email mới trong HELM
Truy cập vào HELM (địa chỉ truy cập do GNET cung cấp) Chọn mục Domains...
Hướng dẫn trỏ IP cho tên miền Quốc tế
Để trỏ tên miền tới IP mới (host, email...) Quý khách lưu...